Current Circular

Circular Notice 13/19 dated 11 June 2019

Dear Parent/ Guardian/ Mzali

We have come to the end of yet another school term. All learners deserve the forthcoming holiday and should use the opportunity to engage in as much reading as they can – newspapers, magazines and story books etc. The languages should be both IsiZulu as well as English, but more reading in English is preferred so that the language can improve. We also would like our learners to learn spelling as they read and you or others at home, can test them on the spelling of words they come across in their reading.

Sesifike ekupheleni kwethemu yesibili. Abafundi bonke bayawadinga  lamaholide nokho-ke kumele bazinikezele ekufundeni kakhulu amaphephabhuku kanye namaphephandaba njll.Bafunde ngeZilimi zombili okwiyisiNgisi nesiZulu kodwa-ke ukufunda kakhulu isiNgisi kungabasiza ukuze balufunde kahle ulimi

 SCHOOL TIMES:IZIKHATHI ZESIKOLE

Parents are reminded that our school commences at 07:30 and all learners are expected to be at school before 07:30. It is pleasing to note that almost all travelling learners are at school on time, however the same cannot be said for the local learners.

Abazali bayakhunjuzwa ukuthi isikole singena ligamenxe ihora lesi 7 ( 7:30). Kuyancomeka ukubona ukuthi abantwana abahamba ngezimoto bafika ngesikhathi esikoleni lokhu esingeke sikusho kubafundi abahlala endaweni yaseKranskop.

As this is now the cold season we want to appeal to you to ensure that you child/ward is at school by 07:30 – the school times have not changed – and that they are dressed in the correct school uniform at all times.

Njengoba sesisesikhathini sonyaka esibandayo besicela kini njengabazali ukuthi niqinisekise ukuthi umntwana wakho usesikoleni ngesikhathi esifanele, izikhathi zesikole azikakashintshi futhi uqinisekise ukuthi ugqoke inyufomu ngendlela efanele zikhathi zonke.

PARENT MEETING AND OPEN DAY: 18 JULY 2019 / USUKU LWABAZALI 18 JULY  2019

A meeting of all parents will be held on 18 July at 11:00 in our school hall. Items to be discussed will include learner progress and what you can do to assist the school. An agenda will be issued before the meeting date.  The one on one discussion with subject teachers will take place thereafter and is expected to be over by 14:30  The purpose is for you, the parent, to visit the school and discuss your child’s /ward’s progress and get advice on what to do at home to assist your child /ward to ensure that they do well and get a good pass at the end of the year.  Please make every effort to be present as your involvement in your child’s education is of paramount importance.

Usuku lomhlangano wabazali luyoba mhlaka 18 Julayi uyoqala ngehora le-11:00 kuya kwele-14:00 ngosuku olungenhla. Inhloso eyokuthi umzali afike esikoleni azobonisana nothisha ngenqubekela phambili yomntwana athole nezeluleko zokuthi angamsiza kanjani umntwana ukuze enze kahle ekupheleni konyaka. Sicela uqinisekise ukuthi uyaphumelela ngoba ukubamba iqhaza emfundweni yomntwana wakho kubalulekile kakhulu.

ADMISSIONS 2020 / UKUBHALISWA KUKA -2020

Admissions for Grades R to Grade 6 are open and applications for admission started from May 2019 and will close on 31 October 2019.

Ukubhaliswa kwamabanga R – 6 kuvuliwe kanti ukubhaliswa kuyoqala mhla zingama- 19 kuNtulikazi 2019 kanti kuzovalwa mhla zingama – 31 kuMfumfu 2019.

Our school is doing its best to provide quality education through the medium of English. We appreciate the confidence you have in our school and this is evident in our total enrollment not decreasing too drastically at the beginning of this year after the transformation of our school. We are equally confident that you will continue to send your child to our school to obtain the quality education that we strive to provide.

Isikole sethu siyaqikekela ukuthi sinikezela ngemfundo esezingeni kubafundi ngokusebenzisa ulimi lwesiNgisi. Siyakuthokozela ukuthi nisabonisa ukusethemba ngokuthumela abantwana benu esikoleni sethu lokho kubonakalise ngenani elenyukile labafundi esibe nabo kulo nyaka emva kwezinguquko ezibe khona. Sinokuzethemba ekutheni sizoqhubeka ukunikezela ngemfundo esezingeni kubantwana benu,

School re-opens on 09 July 2019 at 07:30 and we expect all learners to be on time at school.

Isikole siyovulwa mhlaka 09 Julayi 2019 ngo 7:30, silindele bonke abafundi bagcine isikhathi.

To those going on holiday, be safe and enjoy.

Kulabo abazobe bevakasha ngalama holidi, babe nohambo oluphephile .

Thank you/ Siyabonga.

R MAHARAJ

PRINCIPAL / UTHISHOMKHULU

Comments are closed.