Current Circular

Circular Notice 8/20 dated 2 March 2020

Dear Parent / Guardian /Mzali

PHOTOGRAPHS / SCHOOL FEES /IZITHOMBE /IMALI YESIKOLE

The school photographs will be taken on Wednesday, 4 March 2020. All learners are expected to pay R40 towards the photos and all learners must be present at school for the photographs. We expect that the children will be dressed in their full school uniform.

Izithombe zesikole zizoshuthwa ngoLwesithathu, mhlaka 4 Mashi 2020. Bonke abafundi kulindeleke ukuba bakhokhe uR40 wezithombe bese beqiniseka ukuthi abalovi ngalolu suku esikoleni.Bonke abafundi kumele bafake umfaniswano/ inyufomu yesikole ephelele.

We appeal to parent to also ensure that the voluntary fee of R100 is paid up as we required the funds to electrify the mobile classrooms and pay the SGB employed teachers.

Siyanxusa ukuthi abazali baqinisekise ukuthi imali yesikole engu R100 iyakhokhwa njengoba idingeka ukukhokhela othisha abaqashwe yisigungu sesikole

MARCH END OF TERM TEST/ IZIVIVINYO ZOKUPHELA KWETHEMU

The time table appears below. Parents are requested to ensure that their children have sufficient time to prepare for the test as these marks contribute to the final promotion at the end of the year.

Uhla lwezikhathi zokubhalwa kwezivivinyo zikaMashi luvezwe lapha ngezansi. Abazali bayacelwa ukuba baqinisekise ukuthi abafundi baba nesikhathi esanele sokufunda nokuzilungiselela ngoba amamaki abawatholayo yiwona ahlanganiswayo aze akhiphe imaki okuyilona abaphasa ngalo ekupheleni konyaka.

Dates

Session One (09:15 – 10:15)

 

Session Two(12:45 – 13:45)

10/03/2020

SS (4 – 7)

Normal teaching

isiZulu (4 –7)

11/03/2020

NS (7) NST (4 – 6)

Normal teaching

English (4 – 7)

12/03/2020

Maths (4 – 7)

Normal teaching

EMS (7)

Thank you/Siyabonga

R Maharaj

Principal

Comments are closed.