Current Circular

Circular Notice 12/20 dated 10 September 2020

Dear Parent / Guardian /Mzali

We are pleased to report that the majority of the learners are now coming in on the days as allocated to them in terms of the new time table model, that is the alternate day model. Thank you parents. Just a reminder that on Monday, all the A classes will come to school followed by the B classes on Tuesday and so on.

Siyathokoza ukunazisa ukuthi abafundi sebefika ngobuningi babo ngalezo zinsuku abanqunyelwe zona ngokohlelo lwezikhathi olusha olushintshanisa izinsuku. Siyabonga bazali. Ukunikhumbuza nje ngoMsombuluko kuyokuza amaklasi aka A onke alandelwe awaka B ngoLwesibili kuqhubeke kanjalo kanjalo.

We have noted that there are still a number of learners not attending school and parents have not applied for exemption as required (refer Circular 11/20). We request these parents to inform the school when the learners are expected to return to school and to collect the booklets that are prepared for home study. The collection of these booklets will be done at the gate from Monday as we are restricting persons entering the school while under lock down (as per regulations).

Sesiqaphelile nokho ukuthi basekhona abafundi abangezi esikoleni kanti abazali abafikanga ukuzogcwalisa ifomu ephathelene nalokho (isekhula 11 ka2020). siyacela ukuba labo bazali basazise ukuthi abafundi bayobuya nini bese belanda nomsebenzi  olungiselelwe ukuba bawenze emakhaya abafundi. Ukulandwa kwalo msebenzi kuyokwenziwa kusuka ngoMsombuluko esangweni lesikole njengoba singavumeli noma ngubani ukuba angene ngaphakathi esikoleni njengokwezimiso zokuvalwa kwezwe.

Parents are once again reminded that if any child displays symptoms that are flu related, to have the child taken to the clinic / doctor and to have the child remain at home for a minimum of 5 school days – work / booklets can be collected from school to complete while on sick leave.

Abazali bayakhunjuzwa futhi ukuthi uma umntwana wakho enezimpawu ezihambisana nomkhuhlane ukuba bamyise eklinikhi noma kudokotela  umntwana bese bemgcina ekhaya okungenani izinsuku eziyisi -5 bese belanda umsebenzi azowenzela ekhaya ngesikhathi esalulama ekuguleni.

We have found that some learners do not come to school with their masks on. Parents wearing a mask is compulsory and learners without masks will either be sent home or if the school is able to purchase disposable mask, they will be sold to the learner at either R5 or R10, depending on the price we pay. We cannot provide additional masks using school funds.

Sesikuqaphelile ukuthi kunabantwana abafika esikoleni bengazifakile izimfonyo. Bazali ukugqokwa kwezimfonyo kuyimpoqo, umfundi ofika esikoleni engasifakile isifonyo kuyophoqeleka ukuba abuyiselwe emumva ekhaya noma uma isikole sikwazile ukuzithola izimfonyo ezishibhile adayiselwe ngo R5 noma R10, kuye ngokuthi sitholakale ngamalini. Izimali zesikole ngeke zisikwazi ukusetshenziselwa ukuthenga izimfonyo.

ADMISSIONS for 2021 are open full details are on our website, www.kranskopprimary.co.za Please inform friends and others. We are providing quality education equal to that of schools in Greytown or other towns, at a fee a lot less than they charge.

UKWAMUKELWA kwabafundi konyaka ka2021 sekuvuliwe . Imininingwane egcwele isikhona kuwebsaythi yesikole ethi www.kranskopprimary.co.za. Sicela nibazise nabanye. Siyaaqikekela ukunikezela ngemfundo esezingeni elifanayo nalezo zikole ezisemadolobheni anjengo Greytown namanye ngemadlana engengakanani.

School will close on 23 October for term 3 and open on 2 November for term 4.

Izikole zizovalwa mhlaka 23 Okthoba bese zivulwa mhlaka 2 Novemba sezivulela ithemu yokugcina.

Thank you. Siyabonga

R Maharaj

Principal

Comments are closed.