Current Circular

Circular Notice 9 of 2024

Dated: 19 April 2024

Dear Parent / Guardian/Mzali

SCHOOL PHOTOGRAPHS: 29 April 2024   UKUSHUTHWA KWEZITHOMBE: 29 MBASA 2024

Our school photos will be taken on 29 April 2024. There are 3 packages: Package 1 is R50 (same as last year); Package 2 is R120 (includes a mug with your child’s photo) and Package 3 is R100 (includes a puzzle). Moneys will only be collected after confirmation of the photo package you require. More information will be sent via the communication app (D6). Kindly ensure that your child is present at school on 29 April 2024.

Izithombe ziyothathwa (shuthwa) mhlaka 29 AprilL 2024. Izithombe zihlukaniswe kathathu: Iqoqo 1 liwu R50 (lqoqo elifanayo nelangonyaka odlule), Iqoqo 2 liwu R120 (linenkomishi enesithombe somfundi) Iqoqo 3 liwu  R100  (linephazeli). Izimali ziyoqoqwa emva kokuqinisekisa ukuthi yiliphi iqoqo ozolikhetha. Eminye imininingwane niyoyithola nge App yethu yokuxhumana I D6. Sicela wenze isiqiniseko sokuthi umntwana wakho akaphuthi esikoleni ngalolusuku lomhlaka 29 Mbasa 2024.

JUNE EXAMINATION IZIVIVINYO ZIKANHLANGULANA

The June examination is scheduled to commence on 28 May 2024. It is crucial that your child prepares adequately for the test. The draft time table appears below.  We expect all leaners to be at school until the last school day in June. School closes on 14 June 2024 this year.

Izivivinyo zikaNhlangulana zihlelelwe ukuqala mhlaka 28 Meyi 2024. Kubalulekile ukuthi umntwana wakho azilungiselele ngokwanele lezi zivivinyo. Uhlelo oluzolandelwa lufakkwe ngezansi. Silindele bonke abafundi babe khona esikoleni kuze kube wusuku lokugcina lwesikole kuJuni. Isikole siyovalwa mhlaka 14 Juni 2024.

DateSession One (08:00 – 10:00)Session Two (12:15 – 13:45)
  Grade 7Intermediate (4 – 6) 
28/05/2024MathematicsMathematicsSocial Sciences: Geo (4 – 7)
30/05/2024Natural SciencesNatural Sciences & TechnologyLife Orientation / Life Skills (4 – 7)
31/05/2024English P2English P2Social Sciences: History (4 – 7)
03/06/2024IsiZulu Paper 2IsiZulu Paper 2EMS (Gr 7)
04/06/2024Technology (Gr7) Creative Arts (Gr7)

D6 COMMUNICATOR APP  i-APP YOKUXHUMANA YE D6

As mentioned in the WhatsApp message on 17 April, we are moving to a more school friendly communication app. We request all parent to download the app from Google Play or App Store. Please download the “BLUE” D6.

Njengoba kuke kwashiwo embikweni we WhatApp yomhlaka 17April, sesizosebenzisa indlela entsha yokuxhumana esiyibona ikulungele kakhulu ukusetshenziswa yisikole. Siyacela ukuba bonke abazali bazitholele yona ku GooglePlay noma ku App Store. Sicela nithathe le eluhlaza sasibhakabhaka uma senikhetha.

Some parents are not yet registered on the school app as we have duplicate cellphone numbers or no contact details. Kindly complete the information required below to ensure that you receive communication timeously form the school. Email addresses are compulsory as we will be able to send reports out via email, when required.

Basebaningi abazali abangabhalisekile kuApp yesikole ngenxa yokuthi abanye kabanazo nhlobo izinamba zocingo noma bane namba efana neyomunye umuntu. Sicela usigcwalisele lefomu ngemininingwane ezosisiza ukuxhumana nawe. Ama-email address aphoqelekile ukuba niwafake ngoba sizowasebenzisela ukunithumela ezinye zezinto enidinga ukuzazi.

Name of child/ Igama lomfundi: …………………………………………………………..…            Grade/Ibanga: ……….

Parent First Name Igama lomzali 
Parent Surname Isibongo somzali 
Main Cellphone numberInombolo yocingo 
Email Address (compulsory) ikheli le-emayili 

Your cooperation in providing the above information will ensure that our school is the leading school in the area, adopting the latest technology for communication and later, classroom teaching and learning.

Ukubambisana ekusinikeni lolu lwazi olungenhla kuyosiza ekutheni isikole sethu sibe ngesihamba phambili ekusebenziseni ezobuchwepheshe ezisezingeni, ozizogcina sezisetshenziswa ekufundiseni emaklasini ngokuhamba kwesikhathi.

Thank you/Siyabonga

R Maharaj
Principal/uThishomkhulu

Return to home page